ಕೊನೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ತೂಗಿ, ಲಾಲಿ ಹಾಡಿ, ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನು ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ದೆಗಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ಅನಿಸಿದಷ್ಟು, ಓದಿದಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸರಳವಾದ ಕೆಲಸವೇನಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ 'ಕೊಲಿಕ್' ಇದೆ ಎಂದರೆ ಕಷ್ಟವೇ ಸರಿ.

Friday, 26 October 2018 11:58

Baby's Colic: How To Soothe Her

hould you call a DoctorIt is the end of a long tiring day for you and your baby and you are a whisker away from sound sleep. Well! not yet ..looks like your baby is not very happy and ready to sleep. she has been crying since evening and doesn't seem to stop in spite of rocking, bouncing or singing to her. Why does she seem so uncomfortable today? Could it be colic!

Colic is unexplained crying of babies for longer than three hours a day, more than a three days a week. Repeated crying, irritability, cry as in pain and prolonged wailing for no obvious reason which is inconsolable, can be colic. About 25 per cent of colicky babies fit in this description.

Thursday, 25 October 2018 14:58

Concerned about your baby's bowel movements?

Many new mothers are eager to start babies on solid food.

Introduction to solid food can be a significant milestone for the baby and in a way to the mother too. This switch can sometimes change the bowel pattern of the baby. He or she can get constipated and sometimes strain while passing stools. The little tummy of the baby can take some time to get through changeover in its diet. But, knowing that subtle bowel changes are normal can make you spend happy time with your baby.

Page 1 of 4
Ticket

Support info@medhealthtv.com

Contact Us Form

Contact Us
security image
Live Chat

Live ChatInstant Reply